> >


25-01-2012, 11:17. : tester4

Krimnalnevikonavche

vikonannya

< ,> ˳

Zmst

. Ponyattya, organv, vikonannya

2. vstanovlennya, zdysnennyaadmnstrativnogo , zvlnenimi mstspozbavlennya

3.

Visnovki

vikoristanolteraturi

˳

, Sutnstyu, osoblivo Primus . ϲ vikonannyam potrbno rozumtivregulovany krimnalnovikonavchogo zastosuvannya Cary - obmezhen , zasudzhenogo.

Dyuchekrimnalnovikonavche zakonodavstvo ( VTC) poznachannyarealzats Htermnom "vikonannya" "vzhivatermn" vdbuvannya ". Vkazantermnivdobrazhayutdiny zdysnennyakaralnogo vplivu zasudzhenih, zvernen rznihsub'ktv uchasnikvkrimnalnovikonavchihpravovdnosin. Termn "vikonannya" zverneny vdpovdnihorganv yaksvoydyalnostzobov'yazanrealzuvati pravoobmezhen, peredbachenih , zabezpechiti zdysnennyanadanih zasudzhenim vikonannya pokladenih obov'yazkv protyagom usogo vstanovlenogo . Termn "vdbuvannya" zverneny zasudzhenih, yakpovinnpdstav vdpovdno, pripisv, vstanovlenihkrimnalnovikonavchim zakonodavstvom vikonuvatipokladen obov'yazki, utrimuvatisya VIDdy zaboronenih .

Karalny vpliv realzutsyaShlyakhov zastosuvannya zasudzhenihussukupnost obmezhen vstanovlenih vdbuvannya . samotsl Zastosuvannya pravoobmezhen - zabezpechiti nalezhne hpriznachennyapolyaga vikonannya vdpovdnozavdan tsyugaluzzyu zakonodavstva. pedagogchnyzasbvplivu Vkazanpravoobmezhennya zastosovuyutsya zasudzhenogo metoyu Wu vipravlennya vchinennya novihzlochinv.

˳ 1. Ponyattya, organvvikonannya

Dyalnst spryamovana vikonannyakrimnalnih, posda mstsespravrealzatsderzhavno poltiki "" sfer "vikonannya . Tsyadyalnst virazom spetsifku derzhav kozhny yakPoklad organv, viklyuchno vikonannya .

Pobudova SISTEMIorganv vikonannya bezposeredno Vid vidv, yak peredbachendyuchimzakonodavstvom

Zgdnoz 51-Krimnalnogo , snuyuttak :

- ;

, - pozbavlennyavyskovogo, spetsalnogo , , ABOkvalfkatsynogo ;

- pozbavlennya obymatipevn zaymatisya Pevnevdyalnstyu;

- gromadsk ;

- vipravn ;

, - sluzhbovobmezhennya vyskovosluzhbovtsv; < ;/ P> - konfskatsya;

-

- obmezhennya ;

- trimannya distsiplnarnomubatalyonvyskovosluzhbovtsv

- Ϻ pozbavlennya ;

, - dovchnepozbavlennya vkazanih

Vikonannyam S vidv zaymatsyaPevnev (. . ), sukupnstyakihskladakrimnalnovikonavchu nasho

Zagalom -. mnozhinnst elementv, yakperebuvayut vdnosinahzv'yazkahmzh , utvoryuyut Ϻ YednistTslsnst

(11

Vdpovdnodyuchogo zakonodavstva, ) krimnalnovikonavchu skladayut vikonannya [3]

, krimnalno-vikonavchu viznachiti sukupnstorganv, , yakzdysnyuyut . , nadlenspetsalnim, dyalnst vikonannyakrimnalnih, perebuvayut vdnosinahsubordinatsmzh

vikonannya : S vikonannya , Yogo teritoraln upravlnnya, krimnalnovikonavchanspektsya. Tobtoorganvvikonannya zakonodavetsvdnosittakorganzats, yakperevazhnozdysnyuyutupravlnsk "admnstrativno-gospodarskfunkts.

Ocholyukrimnalnovikonavchu deparatament S vikonannya (dal - ̳).

vikonannya nalezhat: areshtn , krimnalno-vikonavch , spetsalnvihovn (Vihovnkolon).

Vikonannyakrimnalnih, viglyadkonfskats zdysnyu vikonavcha HI HI vikonannya . Okremo zakonodavetsvidlya vyskovchastini, , distsiplnarnbatalyoni, yakzdysnyuyutvikonannya schodo zasudzhenihvyskovosluzhbovtsv. , chinne zakonodavstvo, stverdzhuvati SCHOvkazan, zdysnyuyutvikonannya okremihvidv , krimnalno vikonavcho [7].

Krm krimnalno-vikonavcho SISTEMI sldchzolyatori, lkuvalnotrudovproflaktor, navchaln pdprimstvaorganzatszabezpechennya. ̳ krimnalnovikonavcho nazvanvklyuchen " I zagalnuchiselnstkrimnalnovikonavcho SISTEMI . neobhdnozvernuti , ICC Ukrainynaziva tsorganzats organvABO vikonannya. , zzmstu. Vipliva vikonannya nazivayutsya organzats, yak bezposerednozdysnyuyutvikonannya , vidvkrimnalnih .

Klyuchovimi ' organv vikonannya :

- viklyuchny dyalnost - vikonannya ;

- zdysnennyaviznachenihfunktsy - upravlnskih , admnstrativnogospodarskih ( vikonannya), vikonavcho- ozporyadnitskih ( vikonannya ).

yakyzabezpechu dyalnstorganv, vikonannya , sluzhbovtsv . vimagaSCHOklksttsogo viznachatsyarozmr33% Vid klkost osb, yakutrimuyutsya vikonannya. vimoga poshiryuyutsyavipravn kolon, vihovnkolon, sldchzolyatori, vipravn, areshtnlkuvalno-trudov proflaktor. stosutsyakrimnalnovikonavchihnspektsy, klkst viznachatsya rozmr5% Vid klkostosb yakperebuvayut oblku tsynspekts.

, dyalnost, , zolyatoritimchasovogo trimannya, peresiln zolyatori, priymalnikirozpodlniki nepovnoltnh, nepovnoltnhpritulki [9] viznacheny okremimi .

dyalnst, vikonannya organzovuyutvdpovdno printsipvkrimnalnovikonavchogo.

Krimnalnovikonavchy sistemUkrainy pritamanna pobudovano, subordinats pdporyadkovanost vdpovdnostdyalnostvimogam vdkritostdyalnost organv gromadskost, vdpovdalnostorganv krimnalnovikonavcho SISTEMI.

vikonannya spryamovuyutdyalnstdosyagnennyatsley yakkrimnalnim " I-zavdankrimnalnodosyagnennya vikonavchogo zakonodavstva namagayutsya dosyagnuti vipravlennyaresotsalzatszasudzhenogo zasobv , yaknadan CIM , vikonannya -, takorganzats,, yakbezposeredno viklyuchnozdysnyuyutvikonannya vidvkrimnalnih vikonannya : areshtn , krimnalnovikonavch spetsalnvihovn (vihovnkolon),

, viznachenih vikonannya krimnalnih takozhzdysnyuyut vikonavcha vyskov chastini, distsiplnarnybatalyon.

W viznachennya viplivaSCHOosklkiviklyuchnoyudyalnstyuvipravnih, vihovnih areshtnih domvvikonannyavdpovdnihkrimnalnih Karpovnaobsyaznalezhat vikonannya . vikonavcha vyskovchastini distsiplnarnbatalyonizdysnyuyutrznfunkts, zavdannya, yakih vikonannya deyakihvidvkrimnalnih. ts vikonannya [10].

vikonannya utvoryuyutsya; stosutsyavyskovihchastin, distsiplnarnihbatalyonv utvoryuyutsyaMnsterstvom

Zupinimosdokladnshe Svidv vikonannya nshih yakvikonuyutdeyak krimnalnih

. -

Areshtn vikonannya , yakihzasudzhenvdbuvayut vidAresht . ³ polyagatrimannzasudzhenogozolyats Osklki (60 ), stvoryuyutsya areshtnih zabezpechennyafzichnozolyats zasudzhenih VIDzovnshnogosvitu otochuyuchih. Trimannya areshtnih povinn vdpovdati vimogamvdbuvannyatsogo , zabezpechuvatirozdlne trimannya okremihkategoryzasudzhenih, , areshtny neobhdnu materalnotehnchnu, pobutovu .

Vimogi stvorennya, vnutrshno prostorovo: organzatsareshtnihdomvvstanovlyuyutsya zakonodavstvom.

vipovnilosya areshtnih trimayutsya povnoltn , nepovnoltn , Yakima shstnadtsyatrokv yakzasudzhenzlochininevelikotyazhkost.

Krimnalnovikonavch - , vikonannya yakihzasudzhenvdbuvayut vidpozbavlennya Ϻ. Dyalnst vikonannya vkazanogo , zavdannyam . Tszaymayu...t mstse sistem vikonannya . vidpozbavlennya Poyasnyuyutsya zastosuvannya takozhzalishatsya- nayefektivnshih. krimnalno-vikonavchih utrimutsyaperevazhnaklkstzasudzhenih pozbavlennya .

Krimnalnovikonavch podlyayutsyakrimnalnovikonavchvdkritogo (vipravn, ) krimnalnovikonavch (vipravnkolon) [3].

Vipravnkolonpodlyayutsya kolonmnmalnogo, serednogo, rvnvBEZPEKA.

Vipravnkolonmnmalnogo rvnyaBEZPEKApodlyayutsyakolonmnmalnogorvnyaBEZPEKA polegshenimi trimannya : kolonmnmalnogorvnyaBEZPEKAzzagalnimi trimannya.

snuvannyakrimnalnovikonavchih rznihvidvobumovlenorealzatsyuvimogi rozdlnetrimannya zasudzhenih pozbavlenya (ICC .92 ). vimoga spryamovana zabezpechennya zolyats, zapobgannya, vplivu Lady Yaky spraviti zasudzhenogo dosyagnennya pedagogchnogoefekt vzhevdbuvala VID SISTEMI stvorennyaoptimalnokrimnalnovikonavchih . Rozdlnetrimannyarznihkategoryzasudzhenihdozvolyadiferentsyovanozastosovuvati zasobi vipravlennya resotsalzats.

Krimnalnovikonavch Yurydychnaosb zvsma obov'yazkami , yakperedbacha yuridichno .

Organzatsynaprostorova krimnalnovikonavchih vstanovlyutsyaICC ̳. buduyutsya Ts. krimnalno-vikonavchih vidlyayutsyadvzolovan : zhitlova - meshkannya zasudzhenih; virobnicha - zasudzhenih. zhitlova podlyatsyanastupndlnits: dagnostki rozpodluresotsalzatsposilenogo ; sotsalno reabltats. Tsdlnitszolyuyutsya1odnoVID. WIDIdlnitsbezposeredno Vid rvnyaBEZPEKAkolon.

zhitlovihrozmschuyutsya gurtozhitki daln bbloteki, kmnatipsihoemotsynogorozvantazhennya primschennya navchannya, medichna chastina, perukarnya, zbergannyapostlnih I Miss zastupnikvspetsodyagu kabneti , INSHIprimschennya chastini, neobhdn zabezpechennyadyalnost zhittdyalnostzasudzhenih [10]

teritor : obladnuyutsyaprimschennya distsiplnarnogozolyatora.

Zhitlova vdokremlyutsya Vid virobnicho " yakproglyadayutsya". takozhvdokremlyuyutsyaprimschennya , distsiplnarnogozolyatora. Mzhzhitlovoyu, virobnichoyu obladnuyutsya primschennya punktv kmnatiobshuku pereodyagannya zasudzhenih. budinku roztashovany , teritoryu

, obladnuyuyutsya kmnati pobachen, priymannya vidavannya posilok ( ), osb h .

mezhami, , roztashovuyutsya , rechovogo palivno mastilnih materalv, garazh , INSHIprimschennya.

, zokrema vnutrshnogorozporyadku, vstanovlyuyutsya , vimogi , gurtozhitkv kolonyah primschen distsiplnarnihzolyatorv.

Vnutrshn

Vid rvnyaBEZPEKAkonkretnokrimnalnovikonavcho .

Krimnalnovikonavcha , Pevnevorganzatsynu. "Ocholyu Yaky zastupnikv. zdysnyuzagalneupravlnnya, vikonurozporyadch, admnstrativn, gospodarskINSHIfunkts. keruyut viznachenimi okremimidlyankami ​​ vikonuyutfunkts raz I Miss vdsutnost.

Krimnalnovikonavcha, vddli - vddl, BEZPEKAvddl , vddl vikonannyam, rshen, vddlsotsalnopsihologchno vddlohoroni ntendantskumedichnu . Vkazanvddliocholyuyutvdpovdn . Kozhen, vddlvorganzu ³, zzasudzhenimi spryamovany dosyagnennya zavdan yak krimnalnimkrimnalnovikonavchim zakonodavstvom zabezpechennya nalezhnogo vikonannyakrimnalnogo [7].

krimnalnovikonavcho chergovogopomchnika , yakyspriyadopomaga krimnalno-vikonavcho vikonann Wu obov'yazkv.

Organzatsynoyu - nayblshenavantazhennya, vddlensotsalnopsihologchno . Tsposadov ocholyuyut zasudzhenih, ndivdualnu zagalnu metoyuyako : vipravlennyaresotsalzatsyazasudzhenih. Posadovosbkrimnalnovikonavcho nspektori, molodsh nspektori.

vkazano krimnalnovikonavch podlyayutsyavipravnkolon, vipravn.

Vipravnkolon - krimnalnovikonavch, yakvikonuyut - vidpozbavlennya , Pevnevdovchnogopozbavlennya .

Stattya 18 vstanovlyuklasifkatsyuzasudzhenih pozbavlennya krimnalnovikonavchih. Rozpodlzasudzhenih, vdpovdnozdysnyu . ˳ Vihovnkolon -, krimnalnovikonavch, yakvikonuyut vid pozbavlennya Ϻ stosovno zasudzhenihnepovnoltnh, horganzatsyna prostorova pobudovavdpovda vimogam, yakvlastiv tsogo [2].

Vipravn vikonuyut zlochinineveliko vidobmezhennya stosovnoosb zasudzhenih Yakima priznacheno zv'yazku serednotyazhkosttakozh zasudzhenih,, uhilennya zamnoyunevdbutochastini-' blshm « , pov'yazanogo pozbavlennyam (82, 389 ) [1].

Distsiplnarnbatalyoni priznachenvikonannya vidtrimannya zasudzhenihvyskovosluzhbovtsv strokovo distsiplnarnomubatalyon. Vyskovchastini, vikonuyut vidpozbavlennyavyskovogo, spetsalnogo , ABOkvalfkatsynogo sluzhbovogo obmezhennyavyskovosluzhbovtsv, zlochini zasudzhenih neveliko tyazhkost, vidAresht utrimannyam zasudzhenih, zdysnyuyut , zvlnenihVid povednkoyuzasudzhenihvyskovosluzhbovtsv vdbuvannya viprobuvannyam. Organzatsya dyalnstTsikh viznachatsya Mnsterstvom.

2. vstanovlennya, zdysnennya admnstrativnogo , mstspozbavlennya zvlnenimi

Sutnstadmnstrativnogo polyaga :

HI yakomu) raz "prodovzhu" zdysnyu zJerelmozhlivo nebezpeki susplstv;.

2) vn primusovoyumroyu .

susplstva

3. ˳ Visnovki .

.

˳ vikoristanolteraturi

1.

2. - 3.

3. .

4.

5.

6. - ., 1999.

7. Krimnalnovikonavche :: Navch. posb. /OM Dzhuzha, SY , .. - , chinsky Glyph. OM Dzhuzhi. - -, pererob. . - . :: 2005 Yurnkomnter. - 448.

8. Krimnalne . BazhanovM. -. ., 2004.

9. Krimnalnovikonavche. - ., Odyssey, 2004 .

10. Krimnalnovikonavche : lektsy. - .., , AP, , 2000

< = " : 600px : 30 ;