.: :.

BestReferats.su


    

Krimnalnevikonavche

vikonannya

< ,> ˳

Zmst

. Ponyattya, organv, vikonannya

2. vstanovlennya, zdysnennyaadmnstrativnogo , zvlnenimi mstspozbavlennya

3.

Visnovki

vikoristanolteraturi

˳

, Sutnstyu, osoblivo Primus . ϲ vikonannyam potrbno rozumtivregulovany krimnalnovikonavchogo zastosuvannya Cary - obmezhen , zasudzhenogo.

Dyuchekrimnalnovikonavche zakonodavstvo ( VTC) poznachannyarealzats Htermnom "vikonannya" "vzhivatermn" vdbuvannya ". Vkazantermnivdobrazhayutdiny zdysnennyakaralnogo vplivu zasudzhenih, zvernen rznihsub'ktv uchasnikvkrimnalnovikonavchihpravovdnosin. Termn "vikonannya" zverneny vdpovdnihorganv yaksvoydyalnostzobov'yazanrealzuvati pravoobmezhen, peredbachenih , zabezpechiti zdysnennyanadanih zasudzhenim vikonannya pokladenih obov'yazkv protyagom usogo vstanovlenogo . Termn "vdbuvannya" zverneny zasudzhenih, yakpovinnpdstav vdpovdno, pripisv, vstanovlenihkrimnalnovikonavchim zakonodavstvom vikonuvatipokladen obov'yazki, utrimuvatisya VIDdy zaboronenih .

Karalny vpliv realzutsyaShlyakhov zastosuvannya zasudzhenihussukupnost obmezhen vstanovlenih vdbuvannya . samotsl Zastosuvannya pravoobmezhen - zabezpechiti nalezhne hpriznachennyapolyaga vikonannya vdpovdnozavdan tsyugaluzzyu zakonodavstva. pedagogchnyzasbvplivu Vkazanpravoobmezhennya zastosovuyutsya zasudzhenogo metoyu Wu vipravlennya vchinennya novihzlochinv.

˳ 1. Ponyattya, organvvikonannya

Dyalnst spryamovana vikonannyakrimnalnih, posda mstsespravrealzatsderzhavno poltiki "" sfer "vikonannya . Tsyadyalnst virazom spetsifku derzhav kozhny yakPoklad organv, viklyuchno vikonannya .

Pobudova SISTEMIorganv vikonannya bezposeredno Vid vidv, yak peredbachendyuchimzakonodavstvom

Zgdnoz 51-Krimnalnogo , snuyuttak :

- ;

, - pozbavlennyavyskovogo, spetsalnogo , , ABOkvalfkatsynogo ;

- pozbavlennya obymatipevn zaymatisya Pevnevdyalnstyu;

- gromadsk ;

- vipravn ;

, - sluzhbovobmezhennya vyskovosluzhbovtsv; < ;/ P> - konfskatsya;

-

- obmezhennya ;

- trimannya distsiplnarnomubatalyonvyskovosluzhbovtsv

- Ϻ pozbavlennya ;

, - dovchnepozbavlennya vkazanih

Vikonannyam S vidv zaymatsyaPevnev (. . ), sukupnstyakihskladakrimnalnovikonavchu nasho

Zagalom -. mnozhinnst elementv, yakperebuvayut vdnosinahzv'yazkahmzh , utvoryuyut Ϻ YednistTslsnst

(11

Vdpovdnodyuchogo zakonodavstva, ) krimnalnovikonavchu skladayut vikonannya [3]

, krimnalno-vikonavchu viznachiti sukupnstorganv, , yakzdysnyuyut . , nadlenspetsalnim, dyalnst vikonannyakrimnalnih, perebuvayut vdnosinahsubordinatsmzh

vikonannya : S vikonannya , Yogo teritoraln upravlnnya, krimnalnovikonavchanspektsya. Tobtoorganvvikonannya zakonodavetsvdnosittakorganzats, yakperevazhnozdysnyuyutupravlnsk "admnstrativno-gospodarskfunkts.

Ocholyukrimnalnovikonavchu deparatament S vikonannya (dal - ̳).

vikonannya nalezhat: areshtn , krimnalno-vikonavch , spetsalnvihovn (Vihovnkolon).

Vikonannyakrimnalnih, viglyadkonfskats zdysnyu vikonavcha HI HI vikonannya . Okremo zakonodavetsvidlya vyskovchastini, , distsiplnarnbatalyoni, yakzdysnyuyutvikonannya schodo zasudzhenihvyskovosluzhbovtsv. , chinne zakonodavstvo, stverdzhuvati SCHOvkazan, zdysnyuyutvikonannya okremihvidv , krimnalno vikonavcho [7].

Krm krimnalno-vikonavcho SISTEMI sldchzolyatori, lkuvalnotrudovproflaktor, navchaln pdprimstvaorganzatszabezpechennya. ̳ krimnalnovikonavcho nazvanvklyuchen " I zagalnuchiselnstkrimnalnovikonavcho SISTEMI . neobhdnozvernuti , ICC Ukrainynaziva tsorganzats organvABO vikonannya. , zzmstu. Vipliva vikonannya nazivayutsya organzats, yak bezposerednozdysnyuyutvikonannya , vidvkrimnalnih .

Klyuchovimi ' organv vikonannya :

- viklyuchny dyalnost - vikonannya ;

- zdysnennyaviznachenihfunktsy - upravlnskih , admnstrativnogospodarskih ( vikonannya), vikonavcho- ozporyadnitskih ( vikonannya ).

yakyzabezpechu dyalnstorganv, vikonannya , sluzhbovtsv . vimagaSCHOklksttsogo viznachatsyarozmr33% Vid klkost osb, yakutrimuyutsya vikonannya. vimoga poshiryuyutsyavipravn kolon, vihovnkolon, sldchzolyatori, vipravn, areshtnlkuvalno-trudov proflaktor. stosutsyakrimnalnovikonavchihnspektsy, klkst viznachatsya rozmr5% Vid klkostosb yakperebuvayut oblku tsynspekts.

, dyalnost, , zolyatoritimchasovogo trimannya, peresiln zolyatori, priymalnikirozpodlniki nepovnoltnh, nepovnoltnhpritulki [9] viznacheny okremimi .

dyalnst, vikonannya organzovuyutvdpovdno printsipvkrimnalnovikonavchogo.

Krimnalnovikonavchy sistemUkrainy pritamanna pobudovano, subordinats pdporyadkovanost vdpovdnostdyalnostvimogam vdkritostdyalnost organv gromadskost, vdpovdalnostorganv krimnalnovikonavcho SISTEMI.

vikonannya spryamovuyutdyalnstdosyagnennyatsley yakkrimnalnim " I-zavdankrimnalnodosyagnennya vikonavchogo zakonodavstva namagayutsya dosyagnuti vipravlennyaresotsalzatszasudzhenogo zasobv , yaknadan CIM , vikonannya -, takorganzats,, yakbezposeredno viklyuchnozdysnyuyutvikonannya vidvkrimnalnih vikonannya : areshtn , krimnalnovikonavch spetsalnvihovn (vihovnkolon),

, viznachenih vikonannya krimnalnih takozhzdysnyuyut vikonavcha vyskov chastini, distsiplnarnybatalyon.

W viznachennya viplivaSCHOosklkiviklyuchnoyudyalnstyuvipravnih, vihovnih areshtnih domvvikonannyavdpovdnihkrimnalnih Karpovnaobsyaznalezhat vikonannya . vikonavcha vyskovchastini distsiplnarnbatalyonizdysnyuyutrznfunkts, zavdannya, yakih vikonannya deyakihvidvkrimnalnih. ts vikonannya [10].

vikonannya utvoryuyutsya; stosutsyavyskovihchastin, distsiplnarnihbatalyonv utvoryuyutsyaMnsterstvom

Zupinimosdokladnshe Svidv vikonannya nshih yakvikonuyutdeyak krimnalnih

. -

Areshtn vikonannya , yakihzasudzhenvdbuvayut vidAresht . ³ polyagatrimannzasudzhenogozolyats Osklki (60 ), stvoryuyutsya areshtnih zabezpechennyafzichnozolyats zasudzhenih VIDzovnshnogosvitu otochuyuchih. Trimannya areshtnih povinn vdpovdati vimogamvdbuvannyatsogo , zabezpechuvatirozdlne trimannya okremihkategoryzasudzhenih, , areshtny neobhdnu materalnotehnchnu, pobutovu .

Vimogi stvorennya, vnutrshno prostorovo: organzatsareshtnihdomvvstanovlyuyutsya zakonodavstvom.

vipovnilosya areshtnih trimayutsya povnoltn , nepovnoltn , Yakima shstnadtsyatrokv yakzasudzhenzlochininevelikotyazhkost.

Krimnalnovikonavch - , vikonannya yakihzasudzhenvdbuvayut vidpozbavlennya Ϻ. Dyalnst vikonannya vkazanogo , zavdannyam . Tszaymayu...

1 2 |

 
: |   

 

BestReferats.su